Polityka prywatności

RODO- informacje o przetwarzaniu danych osobowych
w
Specjalistycznym Gabinecie Stomatologicznym
dr n.med. Agnieszka A.Pawlik

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny dr n.med. Agnieszka A.Pawlik z siedzibą w Mysłowicach, ul. Strumieńskiego 12/4, który reprezentuje Agnieszka A.Pawlik, właściciel.
  2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych telefoniczny: 795 553 123 lub pisemny na adres Gabinetu jak wyżej.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art.9 ust 2 ppkt h oraz dane kontaktowe takie jak numer telefonu, adres mailowy w celu kontaktu w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na podstawie art.6 ust. 1 ppkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby i podmioty wskazane w art.26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art.29 ust 1.
  6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielania świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art.29 ust 1.
  8. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.